Ślężański Produkt Lokalny - NaturBonum
Góra Ślęża - Sobótka
Kwiaty sztuczne - hurtownia, importer
Korona Gór Dolnego Śląska
Szkła fotochromowe do okularów
Karta rabatowa visitSobotka
Druk 3D Wrocław Fibometry

Informacje w sprawie ISPA.

Według najnowszych informacji Sąd Okręgowy 06.04.2006 wydał ostateczną decyzję w sprawie wyboru wykonawcy prac związanych z realizacją projektu ISPA na naszym Osiedlu. W związku z tym, być może już niedługo oczekiwana od dawna inwestycja zostanie rozpoczęta. Dla mieszkańców Osiedla z pewnością oznaczać to będzie spore utrudnienia w życiu codziennym i komunikacji, dlatego polecamy śledzenie tego tematu i dzielenie się posiadanymi informacjami.

Poniżej przedstawiamy więcej informacji w tej sprawie.

Przetarg na wykonanie robót na osiedlach Wojszyce, Partynice, Krzyki Południe, Klecina, który odbył się w 2004 r. został unieważniony z powodów proceduralnych. Wejście Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność opracowania nowych materiałów przetargowych w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych. Wrocław jako jedno z pierwszych miast – beneficjentów przekazał dokumenty do weryfikacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednak brak jednoznacznych, ustalonych wzorów dokumentów, spowodowało długotrwałe ich uzgadnianie. Po ostatecznym zatwierdzeniu materiałów przetargowych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwo Środowiska, 18 lipca opublikowano ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. 13 września 2005 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót. Do realizacji zadania zgłosiły się trzy konsorcja, których liderami są Hydrobudowa-Włocławek S.A., Hydrobudowa Wrocław Sp. z o.o., Hydrobudowa-9 Sp. z o.o., oraz firmy Hydrobudowa-6 S.A., Altkom Sp. z o.o. i Pol-Aqua S.A.. Wartość robót podanych przez oferentów kształtowała się w granicach od 16,5 do 26,6 mln euro.

W dniu 06.04.2006r. procedura wyboru wykonawcy została zakończona. Przetarg wydłużał się ze względu na protesty, które były wnoszone na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.

W dniu 20.12.2005r. Hydrobudowa 9, jako lider konsorcjum, wniosła protest do Zamawiającego (Gmina Wrocław) w sprawie czynności w postępowaniu przetargowym. Zamawiający oddalił protest, na który Hydrobudowa 9, w imieniu konsorcjantów, wniosła odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Zespół arbitrów po rozpatrzeniu sprawy wydał wyrok oddalając odwołanie Hydrobudowy 9, jako lidera konsorcjum.

W dniu 25.01.2006r. Hydrobudowa 9, w imieniu konsorcjantów, wniosła skargę do Sądu Okręgowego, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, na wyrok zespołu arbitrów. Na rozprawie w dniu 06.04.2006r. Sąd Okręgowy rozpatrzył skargę i jednocześnie ją oddalił. Wybór firmy Pol-Aqua S.A. przez Komisję Przetargową został utrzymany, jako oferty najkorzystniejszej w niniejszym postępowaniu.

Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. z Piaseczna, został wyłoniony w przetargu nieograniczonym przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) Planuje się podpisanie kontraktu z Wykonawcą zadania na koniec kwietnia 2006r.

Zakres zadania:
Prace realizowane w ramach zadania obejmują wykonanie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem i modernizacją dróg oraz ich oświetleniem.

Ulice realizowane w ramach zadania:
Osiedle Klecina:
Jutrzenki, Karmelkowa (na odcinku od ul. Czekoladowej do ul. Kupieckiej), Wałbrzyska – odcinek wschodni, Kobierzycka, Supińskiego, Łanowa, Balladyny, Zabrodzka , Dożynkowa, Buraczana, Kościelna, Cukrowa , Piernikowa, Marcepanowa, Łysogórska, Waflowa, Przemysłowa, Sezamkowa

Oczekiwania w stosunku do mieszkańców:

Przyłączenie się do nowobudowanej kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Przyłączenie do kanału sanitarnego będzie polegało na wykonaniu odcinka przyłącza od granicy posesji do budynku po uprzednim zgłoszeniu do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miejskiego, pl. Nowy Targ 1/8, zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego przez MPWiK projektu.
Przyłączenie do sieci wodociągowej nowego przyłącza będzie polegało na wykonaniu bezpośredniego włączenia do wybudowanego w ulicy wodociągu. Przepięcia istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci będą wykonywane przez Gminę w ramach zadania.
Szczegółowe informacje w sprawie warunków wykonania przyłączy i włączenia do sieci można uzyskać w Centrum Obsługi Klienta Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ul. Na Grobli 14/16 i na stronie internetowej www.mpwik.wroc.pl
Prosimy o wyrozumiałość w związku z utrudnieniami komunikacyjnymi w trakcie realizacji zadania

Zachęcamy do: współpracy z Radą Osiedla

– zapoznanie się z projektami nowobudowanej kanalizacji
– zgłaszanie uwag i problemów
– uzyskiwanie informacji

Korzyści dla mieszkańców:
Obniżenie kosztów eksploatacyjnych wynikające z likwidacji szamba
Poprawa stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego
Poprawa jakości życia na osiedlu
Uporządkowane i zagospodarowane ulice
Możliwość dalszego rozwoju i rozbudowy
Wzrost atrakcyjności nieruchomości (wyższa wartość działek)
źródło: www.wroclaw.pl

Tagi: , ,

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz!

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz do wpisu.