Ślężański Produkt Lokalny - NaturBonum
Góra Ślęża - Sobótka
Kwiaty sztuczne - hurtownia, importer
Korona Gór Dolnego Śląska
Szkła fotochromowe do okularów
Karta rabatowa visitSobotka
Druk 3D Wrocław Fibometry

Czyste Osiedla – odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości

W imieniu Ekosystem sp. z o.o. oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta przekazujemy istotną informacją, dotyczącą zaawansowania prac nad wdrożeniem zapisów nowelizacji ustawy o o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

Czyste Osiedla

Jakie usługi w zakresie odbierania odpadów zagwarantuje Gmina w zamian za uiszczona przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami?

W styczniu 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według jej zapisów gminy mają 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi .

Zgodnie z założeniami ustawodawcy nowe prawo uszczelni system gospodarowania odpadami, więcej śmieci zamiast do lasów trafi do spalarni czy do recyklingu. Warto zauważyć, że problem dzikich wysypisk w dużych miastach dotyka bardzo mocno mieszkańców osiedli. Najczęściej miejscem podrzucania odpadów są bowiem osiedlowe tereny rekreacyjne i parki. Na eliminacji tego zjawiska skorzystają zatem bezpośrednio mieszkańcy osiedli, docelowo – uchronimy środowisko dla naszych przyszłych pokoleń.

Waśnie dlatego tak istotnym jest fakt, iż Polska będąc członkiem Unii Europejskiej, zobowiązała się do stopniowego ograniczenia ilości odpadów składowanych na wysypiskach. Efekt ten można uzyskać wyłącznie poprzez stosowaną powszechnie segregację odpadów, pozwalającą na uzyskanie wymaganych przepisami unijnymi poziomów recyklingu i odzysku. Począwszy od bieżącego roku winniśmy zwiększać rocznie poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych o 5%, tak aby z obecnego poziomu 10% osiągnąć w 2020r. poziom 50%.

Ostatni raport Komisji Europejskiej nie był dla nas w tej kwestii łaskawy. Polska zajęła niechlubną 17 pozycję i nie jest to wynik budujący, szczególnie w porównaniu do zajmującej wysoką pozycję w rankingu Belgii, która odzyskuje i recyklinguje aż 97% odpadów. W Polsce 90% wciąż trafia na składowiska odpadów. Jeśli sytuacja ta nie ulegnie zmianie Unia Europejska grozi nam surowymi karami wynoszącymi nawet 67 tys. euro dziennie.

Od 1 lipca 2013 r. nowy system winien zacząć działać. Zadaniem gmin będzie ustalenie modelu segregacji odpadów, pobieranie opłat od właścicieli nieruchomości za ich wywóz, rozstrzygnięcie przetargów na wywóz odpadów i zawarcie stosownych umów.

Nad wdrożeniem zapisów znowelizowanej ustawy pracuje powołana w tym celu spółka miejska Ekosystem. Wprowadzenie zgodnych z nowymi przepisami zasad funkcjonowania systemu zbierania odpadów wymaga opracowania nowych i zmiany wielu istniejących uchwał.

Prace postępują sukcesywnie w rytmie pojawiających się aktów wykonawczych (rozporządzeń), do rzeczonej ustawy. Obecnie pracownicy spółki Ekosystem pracują nad projektami uchwał regulujących model segregacji odpadów, metodą obliczenia wysokości opłat za ich wywóz i wzór deklaracji. Współpracuje również z WOŚiR nad opracowaniem nowego, uwzględniającego zmiany ustawowe, regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie miasta.

Trwają również intensywne prace nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia do rozpisania przetargu, którego celem będzie wyłonienie odbiorców odpadów z czterech sektorów, na które – zgodnie podjętą uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia – zostało podzielne miasto .

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej Wrocławia – 18. 10. 20112r. –  głosowana będzie uchwała ustanawiająca sposób  i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:

– określenia ilości odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości,

– częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości

– rodzaju odpadów przyjmowanych przez PSZOK – punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

– sposobu, w jaki właściciel nieruchomości będzie informowany o bieżących harmonogramach odbierania i zbierania odpadów oraz o innych technicznych i zmieniających się w czasie aspektach świadczonych usług

 

Ponieważ obowiązkiem gminy stanie się również selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

Model segregacji został przyjęty z podziałem na:

– opady mieszane – odbiór co najmniej raz w tygodniu;

– papier, tworzywa sztuczne i metale – co najmniej raz w miesiącu;

– odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa) – co najmniej raz na dwa tygodnie, w okresie od pierwszego dnia marca do ostatniego dnia grudnia każdego roku.

– odpady wielkogabarytowe  – od właścicieli nieruchomości odbiera się co najmniej raz na sześć miesięcy.

Rodzaj odpadów przyjmowanych przez PSZOK:

Punkty nie przyjmą odpadów zmieszanych, przyjmą natomiast pochodzące od mieszkańców Wrocławia, selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności następujące rodzaje odpadów komunalnych:

  1. opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna, metalu oraz opakowania wielomateriałowe;
  2. odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);
  3. odpady wielkogabarytowe;
  4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  5. drewno, tworzywa sztuczne, szkło, papier i metale;
  6. zużyte baterie i akumulatory;
  7. przeterminowane leki.

 

Właściciele nieruchomości obędą informowani o zakresie:

1) harmonogramu odbioru odpadów komunalnych;

2) harmonogramu zbierania odpadów wielkogabarytowych;

3) miejsc i godzin przyjmowania odpadów komunalnych przez PSZOK oraz szczegółowej charakterystyki tych odpadów;

 

Komunikaty przekazujące te ważne treści będą ogłaszane będą na stronie internetowej spółki Ekosystem i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W szczególności będą to informacje o zakresie:

1) obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z postępowaniem z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi;

2) obowiązków związanych z uiszczaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) usług świadczonych w zamian za uiszczoną opłatę.

 

Nadal trwają prace nad:

– metodą obliczenia stawki opłat od właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych (projekt uchwały trafi do biura Rady Miejskiej Wrocławia na przełomie listopada i grudnia br.),

– specyfikacją przetargową na wywóz odpadów i przygotowaniem postępowań przetargowych, po rozstrzygnięciu których zostaną zawarte stosowne umowy.

 

 

Krótka informacja o PSZOK:

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), będą zupełnie nowymi obiektami na wrocławskiej mapie selektywnej zbiórki odpadów.

Zostaną zlokalizowane po jednym w każdym sektorze miasta: Stare Miasto i Śródmieście, Krzyki, Fabryczna, Psie Pole. Docelowo będzie ich 4 lub 5. Lokalizacja dwóch z nich jest już znana: przy ulicy Michalczyka 23 (Śródmieście) oraz przy ulicy Janowskiej 51 (na terenie Kompostowni Odpadów Zielonych: Fabryczna). Trwają intensywne prace nad ich uruchomieniem jeszcze tego roku.

W PSZOK prócz szkła, plastiku, papieru, drewna i metalu zbierane będą również odpady niebezpieczne (m.in.:oleje silnikowe, farby, kleje, rozpuszczalniki, baterie, leki, sprzęt elektryczny) oraz biodegradowalne odpady zielone (gałęzie, liście etc.)

czytaj dalej na następnej stronie

Strony: 1 2

KOMENTARZE DODAJ KOMENTARZ

Dodaj komentarz!

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz do wpisu.